Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023

CSKV:s årsmöte hålls på Linköpings universitet, Campus Valla, kl. 13.00-15.00 söndagen den 23 april 2023. Många medlemmar från tidigare år har redan förnyat sitt medlemskap. Den som ännu inte har gjort detta, och vill kvarstå i föreningen, ber vi betala in snarast, dock senast den 20 februari. 

KALLELSE

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV).

Förslag till motion av medlem att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Möjlighet till digitalt deltagande kommer att finnas. Anmälan om deltagande görs senast en vecka före mötet till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

Till digitalt medverkande medlemmar skickas en länk. Medlemmar som deltar i mötet på plats ber vi meddela ev. allergier.

Årsmöteshandlingar kommer att distribueras till anmälda medlemmar

Datum 2023-04-23

Plats Linköpings universitet, Keyhuset Campus Valla, sal 3401 ”Garn och broderi”

Tid 3.00-15.00

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts i tid

6. Fastställande av dagordning

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret

7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12.  Behandling av styrelsens förslag och förslag att behandla

13 Val av

13 a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

13 b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.

13 c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.

13 d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

13 e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14. Övriga frågor (anmäls under punkt 5)

15. Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingarna blir det en kort bensträckare.

Därefter, i anslutning till att en film där spetsar ur Föreningen spetsmuseet i Vadstenas samlingar visas, berättar föreningens ordförande Gudrun Gunnarsson om museet.

Vi avslutar årsmötet med kaffe/te och tilltugg.

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com